• facebook
  • twitter
  • rss

Podmínky přihlášení se do soutěže

Pravidla soutěží na serveru Milostné polohy.

Obecná ustanovení

Organizátorem soutěže (dále jen "soutěž") jsou Milostné polohy (polohy.cz), (dále jen "organizátor"). Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem na území EU starší 18 let, plně způsobilá k právním úkonům.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Vyplněním soutěžního dotazníku na příslušném webu, e-mailem, poštou nebo odpovědí formou SMS na určenou adresu (dále jen "kupon") - se příslušná osoba zavazuje dodržovat bez výhrad její pravidla.

Průběh soutěže

Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo akceptuje pravidla soutěže, splní následující podmínky a dodrží postup soutěžícího při soutěži

  • připojit se na udanou internetovou adresu
  • vyplnit kontaktní údaje ve formuláři
  • odpovědět na soutěžní otázku, nebo zaslat požadovaný soutěžní předmět (multimediální soubor, text)
  • odeslat formulář přihlášení pomocí příslušného tlačítka na internetové stránce soutěže
  • případně odeslat kontaktní údaje a odpověď poštou, SMS nebo e-mailem na adresu redakce nebo tel. číslo, pokud je tato možnost uvedena u příslušné soutěže
  • v případě internetových anket lze z důvodu vyváženosti soutěže hlasovat pouze jednou z daného zařízení

Posledním termínem možným pro zaslání přihlášky do soutěže se rozumí poslední den dle zadání u příslušné soutěže.

Vyhodnocení soutěže proběhne během následujících třiceti dnů po ukončení soutěže. Vyhodnocení výsledků soutěže v souladu s jejím zadáním provede redakce polohy.cz. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast ve hře a posouzení nároku na výhru. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení. Výhry nejsou soudně vymahatelné. Organizátor nenese zodpovědnost za prodlevu či technické problémy spojené s doručením soutěžních kuponů či formulářů na adresu určenou k doručení.

Ceny

Ceny výhercům věnuje společnost uvedená v upoutávce soutěže. Ceny přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za veškeré případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout.

Ceny nejsou soudně vymahatelné, jsou nepřenosné a nevyměnitelné. Ceny jsou předávány formou doporučené zásilky prostřednictvím České pošty. Ve výjimečných případech osobně, a to na základě předchozí e-mailové či telefonické výzvy.

V případě, že se cena vrátí zpět do sídla organizátora jako nevyzvednutá či nepřevzatá, a to z jakýchkoliv důvodů, a výherce nepožádá o její opětovné zaslání do šedesáti dnů od navrácení ceny, nárok na výhru propadá.

Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít jména a podobizny výherců na stránkách polohy.cz spravovaných organizátorem soutěže s tím, že za tímto účelem mohou být pořizovány jejich obrazové záznamy.

Každá osoba, která vyplní kupon organizátoru soutěže, výslovně souhlasí s tím, aby organizátor soutěže zpracovával jí poskytnuté osobní údaje, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro potřeby kontaktu s těmito osobami, jakož i pro informování těchto osob o titulech vydávaných organizátorem soutěže.

Jména výherců jsou po skončení soutěže uveřejněna (ve formě: jméno, příjmení a město) na internetových stránkách, kde byla soutěž zveřejněna, a to nejpozději do třiceti pracovních dnů od data vyhodnocení soutěže.

Organizátor tímto informuje každou osobu, která poskytla v soutěži své osobní údaje ke zpracování, o jejích právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen "zákon"), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že každá taková osoba má právo přístupu k těmto údajům a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z paragrafů 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán.